Nataliya Nedzhvetskaya

Nataliya is a sociologist who researches tech and labor